تبلیغات
فتو سلام - طراحی گوی شیشه ای ( Glass Ball )
پونیشا :: نیروی کار مجازی

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1388
[تصویر: 39.jpg]

فایلی در ابعاد 800*800 با زمینه مشكی ایجاد كنید.از مسیر :

Layer ----> New ----> Layer

یك لایه جدید ایجاد كنید.می توانید از كلید میانبر آن یعنی Shift + Ctrl + N استفاده نمایید و یا از پالت Layer بر روی آیكون Create a new layer كلیك كنید.


ابزار Elliptical Marquee را انتخاب كرده و مطابق تصویر یك دایره ترسیم كنید.سپس با ابزار Paint Bucket داخل آن را با رنگ #0B0B0B رنگ آمیزی كنید. سپس كلید های Ctrl + D را بفشارید تا از حالت انتخاب خارج شود.


[تصویر: 1.jpg]
سپس به مسیر:


Layer ----- > Layer Style ----- > BlendingOptions


بروید و مانند شکل جلوه ها را روی آن اعمال کنید.[تصویر: 2.jpg][تصویر: 3.jpg]


[تصویر: 4.jpg]


پس از اعمال کردن جلوه ها شکل شما باید به این صورت باشد.
[تصویر: 5.jpg]

یک لایه جدید ایجاد کنید.با ابزار Elliptical Marquee یک بیضی مانند شکل رسم کنید.
[تصویر: 6.jpg]

رنگ Foreground را روی سفید تنظیم کنید.ابزار Gradient را انتخاب کنید.تنظیمات آن را مطابق شکل انجام دهید.سپس Gradient را از نقطه A به B رسم کنید.
[تصویر: 7.jpg]
كلید های Ctrl + D را بفشارید.به مسیر:

Filter -----> Blure -----> Gaussian Blur


رفته و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.
[تصویر: 8.jpg]

برای ایجاد كردن نور زیر گوی مراحل قبل را تكرار كنید.سپس Opacity این لایه را در پالت Layers بر روی 60% تنظیم نمایید.
[تصویر: 9.jpg]
لایه جدید زیر دو لایه نور ایجاد كنید.كلید D را بفشارید تا رنگها به حالت پیش فرض تبدیل شوند. سپس به مسیر:


Filter -----> Render ------> Clouds

رفته و فیلتر را یک بار اجرا کنید.پس از آن به مسیر:


Filter -----> Sketch -----> Chrome


رفته و مقادیر آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.سپس از طریق فرمان Ctrl+T سایز آن را كوچك كنید.

[تصویر: 10.jpg]

کلید Ctrl را پایین نگه دارید و روی لایه ای كه گوی در آن قرار دارد (Layer 1) یک بار کلیک کنید تا Select شود سپس به مسیر:


Filter ----> Distort ----> Spherizeبروید و آن را مطابق شکل تنظیم نمایید.
[تصویر: 11.jpg]
حال برای حذف کردن قسمتهای اضافی ابتدا برای معکوس کردن محیط انتخابی به مسیر:

Select ----> Inverse

بروید و یا كلیدهای Shift + Ctrl + I را بفشارید. سپس کلید Delete را بفشارید.

سپس به مسیر:


Layer ----- > Layer Style ----- > Gradient Overlay


بروید و مانند شکل جلوه را روی آن اعمال کنید:
[تصویر: 12.jpg]
سپس مد این لایه را در پالت Layers روی Color Doge و Fill را روی 70% تنظیم کنید.
[تصویر: 13.jpg]

یك لایه دیگر ایجاد كرده سپس به مسیر:


Filter -----> Render ------> Clouds

رفته و فیلتر را یک بار اجرا کنید.پس از آن به مسیر:


Filter ----> Render ----> Difference Clouds

رفته و این فیلتر را تا زمانی كه به نتیجه دلخواه برسید اجرا كنید. سپس از طریق فرمان Ctrl+T سایز آن را كوچك كنید.
[تصویر: 14.jpg]

حال برای معکوس شدن رنگها کلیدهایCTRL+I را بفشارید یا به مسیر:

Image ----> Adjustments ----> Invert

بروید.


سپس به مسیر:


Image -----> Adjustments -----> Levels


بروید و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.البته این مقادیر بر اساس تصویر متغیر می باشد.
[تصویر: 15.jpg]
تا به این مرحله باید تصویر مطابق تصویر به دست آورید.
[تصویر: 16.jpg]


سپس به مسیر:

Image ----> Adjustments -----> Color Balance

بروید و یا كلیدهای Ctrl + B را بفشارید.سپس هر قسمت را مطابق تصویر تنظیم کنید.
[تصویر: 17.gif]
تا به این مرحله باید تصویر مطابق تصویر به دست آورید.
[تصویر: 18.jpg]
با فشردن كلیدهای Ctrl + J از این لایه یك كپی ایجاد كنید.سپس لایه كپی را خاموش كنید.كافیست روی آیكون چشم كنار لایه یك مرتبه كلیك كنید.[تصویر: 19.jpg]
لایه اصلی را انتخاب كرده کلید Ctrl را پایین نگه دارید و روی لایه ای كه گوی در آن قرار دارد (Layer 1) یک بار کلیک کنید تا Select شود.سپس به مسیر:

Filter ----> Distort ----> Spherizeبروید و آن را مطابق شکل تنظیم نمایید.
[تصویر: 20.jpg]


حال محیط انتخابی را معكوس كرده کلید Delete را بفشارید تا قسمتهای اضافی حذف شود.كلیدهای Ctrl + D را برای لغو كردن حالت انتخاب بفشارید.سپس مقدار Opacity لایه را روی 60% تنظیم کنید.
[تصویر: 21.jpg]
سپس ابزار Eraser را انتخاب كرده آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.سپس مركز شكل را كمی پاك كرده تا شكل زیرین لایه نمایان شود.
[تصویر: 22.jpg]

بار دیگر كلید Ctrl را پایین نگ داشته و روی لایه گوی كلیك كنید تا به حالت انتخاب درآید.سپس به مسیر:


Filter -----> Blure -----> Radial Blur


رفته و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.
[تصویر: 23.jpg]
سپس به مسیر:

Filter ----> Distort ----> Spherizeبروید و آن را مطابق شکل تنظیم نمایید.[تصویر: 24.jpg]

لایه كپی (Layer 5 copy) را فعال كرده و آن را انتخاب كنید.سپس به مسیر:

Filter ----> Distort ----> Spherizeبروید و آن را با همان تنظیمات قبلی بر روی آن اعمال كنید.سپس محیط انتخابی را معكوس كرده و قسمتهای اضافی را حذف كرده و پس از آن حالت انتخاب را لغو كنید.
كلیدهای Ctrl + T را بفشارید.سپس در نوار Options آن را 45ْ بچرخانید.
[تصویر: 25.jpg]

سپس مد لایه را به Screen و Opacity را به 50% تغییر دهید.
[تصویر: 26.jpg]
یك لایه دیگر ایجاد كرده كلید D را بفشارید.سپس به مسیر:


Filter -----> Render ------> Clouds

رفته و فیلتر را یک بار اجرا کنید.پس از آن به مسیر:


Filter ----> Render ----> Difference Clouds

رفته و این فیلتر را تا زمانی كه به نتیجه دلخواه برسید اجرا كنید. به مسیر:

Image ----> Adjustments ----> Invert
بروید.


سپس به مسیر:


Image -----> Adjustments -----> Levels


بروید و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.البته این مقادیر بر اساس تصویر متغیر می باشد.
[تصویر: 27.jpg]
سپس از طریق فرمان Ctrl+T سایز آن را كوچك كنید.و با استفاده از ابزار Move تصویر را جا به جا كنید تا قسمتی كه مد نظرتان است داخل گوی قرار گیرد.سپس قسمتهای اضافه را حذف كنید.
[تصویر: 28.jpg]
به مسیر:


Select -----> Color Range

رفته آن را مطابق تصویر تنظیم نموده و روی قسمت مشكی تصویر یك مرتبه كلیك كرده سپس بر روی دكمه Ok كلیك كنید تا آن محدوده ها به حالت انتخب درآیند.
[تصویر: 29.jpg]
سپس 5 مرتبه كلید Delete را بفشارید.حالت انتخاب را لغو كنید.از طریق پنجره Levels كمی هاله دور آن را كم كنید.به مسیر:

Filter -----> Blure -----> Blur More

بروید.

[تصویر: 30.jpg]

سپس به مسیر:


Layer ----- > Layer Style ----- > Gradient Overlay


بروید و مانند شکل جلوه را روی آن اعمال کنید:
[تصویر: 31.jpg]
سپس مد این لایه را در پالت Layers روی Hard Light و Fill را روی 87% تنظیم کنید.
[تصویر: 32.jpg]
یك لایه بالای همه لایه ها ایجاد كنید.کلید Ctrl را پایین نگه دارید و روی لایه ای كه گوی در آن قرار دارد (Layer 1) یک بار کلیک کنید تا Select شود.سپس داخل آن را با ابزار Paint Bucket با رنگ مشكی پر كنید.سپس به مسیر :


Filter ---> Render ---> Lens Flare

رفته و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید. برای اینکه بتوانید پنجره Precise Flare Center را بیاورید کلید Alt را پایین نگه داشته و روی لنز یکبار کلیک کنید تا پنجره باز شود.
[تصویر: 33.gif]
سپس كلید های Ctrl + D را بفشارید تا از حالت انتخاب خارج شود.حال مد این لایه را در پالت Layers بر روی Screen تنظیم نمایید.
[تصویر: 34.jpg]
برای ایجاد سایه یك لایه جدید بالای لایه Background ایجاد كنید. ابزار Elliptical Marquee را انتخاب كرده و مطابق تصویر یك بیضی ترسیم كنید.سپس با ابزار Paint Bucket داخل آن را با رنگ #191919رنگ آمیزی كنید.[تصویر: 35.jpg]
سپس كلید های Ctrl + D را بفشارید تا از حالت انتخاب خارج شود. به مسیر:

Filter -----> Blure -----> Gaussian Blur


رفته و آن را مطابق تصویر تنظیم نمایید.
[تصویر: 36.jpg][تصویر: 37.jpg]یك لایه جدید ایجاد كرده و با استفاده از مراحل بالا یك بیضی كوچكتر ترسیم و داخل آن را با رنگ مشكی پر كنید.


نتیجه :[تصویر: 38.jpg]


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با كمی تغییرات و حوصله می توانید گوی های زیباتری را طراحی كنید.

[تصویر: 39.jpg]

[تصویر: 40.jpg]


نویسنده : Homa

منبع : IranCG
طبقه بندی: دنیای فتوشاپ، 
ارسال توسط فتو سلام
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بیشتر به كدام قسمت از فتوشاپ نیازمندید؟

همکاری در فروش

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار